2 m.uh

2 m.uh

2 m.uh. utforskar ett icke-vetande och den mänskliga förståelsen av en mer än mänsklig värld. Projektet är situerat under vattenytan, en miljö där människan inte är i överläge. Utgångspunkten kommer från Cusanus tankar kring Ratio, Intellectus och ett icke-vetande, i ett försök att närma sig en förståelse av att människan är begränsad i förhållande till sin omvärld. Vattnet blir ett uppslukande medium för att släppa kontrollen och uppfatta kroppar i relation till varandra. I processen hörs två röster, en av känslointryck och ovetande, den andra av punktlighet och generaliserande. Här ifrågasätts ratio som förhållningssätt där vi värderar det mätbara hellre än det emotionella. Processen ger sig uttryck i en performativ mediation och en publikation där reflektioner kring icke-vetande och ett mätande ställs emot varandra.    

Utdrag ur meditations skript:

A1 – I flytande tillstånd är det viktigaste att hålla sig flytande. Att inte förlita sig på ens sinnen utan att befinna sig i flyt. Inget har riktning, ingen kontroll finns att besitta när en är i flyt.

A2 Vatten är en kemisk förening med den kemiska formeln H2O. En vattenmolekyl består sålunda av två väteatomer i kovalent bindning till en syreatom.

A3 – Andetag

A4 –Vatten förekommer på jorden i alla de tre vanliga aggregationstillstånden: vattenånga och moln i himlen, havsvatten och isberg i polarhaven, glaciärer och floder i bergen, och vätska i akviferen i marken.

A5 – Sjunka andas in för att komma upp. Släppa kontrollen och låta mig styras. Vågorna dra, släpar

B1 – Vatten är transparent och således kan vattenväxter leva i vattnet eftersom solljuset kan nå dem. Bara starka ultravioletta strålar blir obetydligt absorberade.

B2 –

B3 – Inom kärnkraftsindustrin kallas vanligt vatten lättvatten för att skilja det från tungt och halvtungt vatten.

B4 – Tyngdlöst svävande

2 m. uh. explores the notion of un-knowingness and the human understanding of a more- than- human world. The project is situated beneath the surface of the water, an environment where humans aren’t superior. The starting point derives from Cusanus’ thoughts about Ratio, Intellectus and a un-knowing, in an attempt to approach an understanding that man is limited in relation to her surroundings. Water becomes an immersive medium for letting go of control and to perceive bodies in relation to each other. In the process, two voices are heard, one of emotion and naivety, the other of punctuality and generalization. Here, ratio is questioned as a way in which we value the measurable rather than the emotional. The process manifests itself in a performative mediation alongside a publication where reflections on un-knowingness and measurability are disputing against each other.

Excerpt from meditation script:

A1 – In a liquid state, the most important thing is to stay afloat. Not relying on one’s mind without being in flow. There´s no direction, no control to embody when one is in the state of flow.

A2 – Water is a chemical compound of the chemical formula H2O. Thus, a water molecule consists of two hydrogen atoms in covalent bond to an oxygen atom.

A3 – Breathe

A4 – Water occurs on Earth in all three common aggregation states: water vapor and clouds in the sky, seawater and icebergs in the polar ocean, glaciers and rivers in the mountains, and liquid in the aquifer in the ground.

A5 – Sink, inhales to get up. Let go of the control and let me be controlled. The waves are pulling, dragging

B1 – Water is transparent and thus water plants can live in the water because the sunlight can reach them. Only strong ultraviolet rays are insignificantly absorbed.

B2 -…

B3 – In the nuclear power industry, ordinary water is called light water to distinguish it from heavy and semi-heavy water.

B4 – Weightless floating