Hosting your inhabitants

Hosting your inhabitants

Det icke-mänskliga, vad innebär det? Det är något som inte är mänskligt, men vad eller vem gäller detta? Är alla människor helt och hållet mänskliga?

Posthumanism är ett sätt att se bortom människan som den “viktigaste” arten på jorden och vara medveten om hur vi är en liten grupp av arter jämfört med alla andra. Den icke-mänskliga i detta kan vara allt levande; en säl, ett virus, en växt. Det kan också vara något som inte har levande egenskaper men är kopplat till andra och därför har en viktig del i ekosystemet i stort. Ett mineral, en sten, en vulkan, som alla är icke-mänskliga men så viktiga för att upprätthålla livet på planeten.

Människor innehåller många andra livsformer som kännetecknas som icke-människor. De bakterier som lever på och inuti oss, de “goda” bakterierna som bekämpar det “dåliga”, ett konstant krig som äger rum i kroppen genom livet. Det gör det svårt att förstå allt som faktiskt pågår, reproduktionen av bakterier, cellerna som förnyar sig, blodet som rör sig, allt detta utan människans medvetande. Din kropp är en planet, bestående av icke-människor som lever i symbios med dig och med andra i ett gemensamt utrymme.

Hosting your inhabitants är en workshop för att börja lägga märke till dig som mer än mänsklig. 

Instruktioner:

Steg 1.

Packa upp din goodiebag. Inne i kartonglådan finns en burk utrustad med en agarplatta. Ta bort en av tejpbitarna på sidan av burken, lyft inte locket ännu. Det kommer i ett senare steg.

Steg 2.

Ta topsen och dra den längs insidan av antingen; mun, näsborre, örat eller öga.

Håll topsen med en hand och ta försiktigt bort locket på burken. Dra topsen i en serpentinrörelse över agarplattan. Stäng locket och sätt tillbaka tejpen som håller ihop locket och botten.

Steg 3. 

Sätt tillbaka burken i kartongen och fyll i namn och datum och område för vart du överfört dina bakterier från, på toppen av kartongen.

Du har nu slutfört uppgiften att samla dina invånare och överfört dem till en annan grogrund. Titta noga på bakteriens utveckling och skriv om den i den bifogade anteckningsboken.

Kom ihåg att förvara bakterierna på en mörk och varm plats, inuti kartongen under de kommande veckorna.

The non-human, what does it entail? It is something that is not human, but what or who does this regard? Are all human beings entirely human?

Posthumanism is a way of looking beyond man as the superior species on earth, and being aware of how we are a small group of species compared to others. The non-human in this can be all living; a seal, a virus, a plant. It can also be something that does not have living characteristics but is linked to others and therefore has an important part of the ecosystem in general. A mineral, a rock, a volcano, all of which are non-human but never the less crucial for maintaining life on the planet.

Humans contain so many other forms of life that are non-human, just imagine the bacteria that lives on and inside us, the “good” bacteria that fight the “bad”, a constant war that takes place within us while life goes on. It makes it difficult to understand everything that is actually going on, the reproduction of bacteria, the cells that renew, the blood that moves, everything happens meanwhile we´re being unaware of it.

Hosting your inhabitants is a workshop aiming to start noticing yourself as more than human.

Instructions:

Step 1.

Unpack your goodie bag. Inside the box, there’s a jar equipped with an agar plate. Remove one of the tape pieces on the side of the jar, do not lift the lid yet. It comes at a later stage.

Step 2.

Take the q-tip and draw it along the inside of either; mouth, nostril, ear or eye.

Hold the q-tip with one hand and gently remove the lid from the jar. Draw your q-tip in a snake motion over the agar plate. Close the lid and replace the tape that holds the lid and the bottom together.

Step 3.

Put the jar back in the cardboard box and fill in; name, date and area of transferal at the top of the carton.

You have now completed the task of gathering your inhabitants and placing them in another growing ground. Follow the evolution of the bacteria and write about it in the enclosed notebook.

Remember to store the bacteria in a dark and warm place, inside the carton, for the next few weeks.