Att märka

Att märka

Märkas betydelser: lämna ett märke, märka upp, uppmärksamma

Vi, människorna har lämnat märken över hela planeten utan att märka våldet i våra handlingar mot den icke-mänskliga. Detta är den tid som kallas Antropocen där människorna har distanserat sig från allt annat och placerat sig i en dominerande besittning.

Historiskt har människan gjort anspråk på mark och ägande över andra arter och inom vår egen art. Människan har och behandlar icke-människor som resurser för användning och missbruk. Vi människor, har skapat ett system där märkning och kategorisering har varit nyckeln till att skapa ordning och förståelse för världen omkring oss. Detta är något som har gjort det möjligt för oss att se andra levande varelser, men också varit en del av att skapa den hierarki vi alla lever i.

Det finns rörelser som arbetar mot den ojämlikhet som vi skapat och försöker utmana det nuvarande förhållandet mellan det mänskliga och det icke-mänskliga. De ser till ursprungsbefolkningen och hävdar att kultur och natur inte är separerade utan snarare sammankopplade. De föreslår en förändring av perspektiv där människan börjar bli uppmärksam på världen som vi är en del av.

Att vara uppmärksam kan vara ett sätt att börja lägga märke till hur vi alla bebor världen och våra sammankopplingar. 

Märka kan betyda:

Var uppmärksam på de små delarna av något stort

Att ge något tid

Omfamna det obekväma

Röra

Var uppmärksam på relationer

Att vara medveten om våra kroppar i förhållande till andra kroppar

The meanings of the swedish word Märka : leave a mark, mark someone or something, paying attention

We, the humans have left marks all over the planet without noticing the violence in our actions against the non-human. This is the time called the Anthropocene where people have distanced themselves from everything else and placed themselves in a dominant position.

Historically, humans have claimed land and ownership over other species. The human have- and are treating the non-humans as resources to use and abuse. We as a collective species, have created a system where labeling and categorization has been a key to creating order and understanding of the world around us. This is something that has enabled us to notice other living beings, but also been part of creating the hierarchy we all live in.

There are movements that work against the inequality that has been created, in order to challenge the current relationship between the human and the non-human. They look to the indigenous people and claim that culture and nature are not separated but rather interconnected. They propose a change of perspective where we become aware of the world around us and start to see that we are a part of a more-than-human world.

Being attentive can be a way to begin to notice how we all inhabit the world and our interconnections.

Märka may mean:

Paying attention to the small parts of something big

To give something time

Embrace the uncomfortable

Touch

Paying attention to connections

To be aware of our bodies in relation to other bodies