Lära känna mossa

Lära känna mossa

Metod: rollspel med icke-mänskliga arter

Vad du behöver (allmänt): En följeslagare som du vill lära känna. Material för att skapa kostym för att likna din följeslagare. Koncept av rollspel som mossa: Vad du kommer att behöva (moss cape) juteduk, garn i mossfärg, kunskap om levande grunder för mossa. Tid: 50 timmar

Besök en plats i skogs sammanhang och komma i kontakt med mossa genom att märka deras växande, deras färg och struktur, börja tuffa garnet ovanpå juteduken för att likna de olika mossorna du stötte på. Medan du är i färd med att slutföra capen, bär den och placera dig själv på stads- och naturplatser och försöka lära känna världen omkring mossa, tänk på tid, balans och tyngd, tänk på dig själv som en filt som täcker andra icke-mänskliga arter, stenar och växter.

Tid: 3 timmar åt gången

Denna metod används som ett sätt att komma i nära kontakt med en annan art och för att reflektera över olika tidsaspekter, hur vi kan komma i kontakt med en varelse som har en helt annan anatomisk struktur.

Vem: Den som vill lära känna livet för ett icke-mänskligt varelse.

Var: Där din följeslagare bor.

När: Arbeta med capen som en meditativ uppgift och reflekterar över komplexiteten i naturen. Agera som mossa när du känner för det.

Vad: En cape som är en process och ett sätt att förstå mossens liv och relation till andra arter.

Hur: knyt garnet på juteduken, gå ut och besök en plats klädd som mossa.

Varför: För att lära känna en icke-mänsklig art som har en stor betydelse för planets överlevnad, tänk på hur allt är sammankopplat, hur allt har en betydelse. För att bli uppmärksam på andra arter som delar vår miljö.

Method: role-playing with non-human species

What you´ll need (generally): A companion you want to get to know. Material to create a suit to resemble your companion. 

Concept of role-playing as moss: What you will need (moss cape) jute cloth, yarn in moss color, knowledge of living bases for moss. Time: 50 hours

Visit a place in the forest context and get in touch with the moss by noting their growing, their color and texture, start to tie the yarn on top of the jute cloth to resemble the various mosses you encountered. While you are in the process of completing the cap, wear it and place yourself in urban and natural places and try to get to know the world around moss, think of time, balance and weight, think of yourself as a blanket that covers other non-human species, rocks and plants.

Time: 3 hours at a time

This method is used as a way to get in close contact with another species and to reflect on different aspects of time, how we can come into contact with a creature that has a completely different anatomical structure.

Who: Whoever wants to get to know the life of a non-human being.

Where: Where your companion lives.

When: Work with the cap as a meditative task and reflect on the complexity of nature. Act like a moss when you feel it.

What: A cape that is a process and a way of understanding the life of moss and its relationship to other species.

How: Tie the yarn on the jute cloth, go out and visit a place dressed as moss.

Why: To get to know a non-human species that has a great impact on the survival of the planet, think about how everything is interconnected, how everything has a meaning. To become aware of other species that share our environment.

.