Choreography of entanglements

Choreography of entanglements

En workshop av studio Märka som ämnar att genom koreografi försätta sig i andra roller för att utforska relationer inom ett specifikt ekosystem.

Genom att använda våra kroppar kommer vi kollektivt att återskapa ett ekosystem för att förstå dess komplexitet och krafter. Din kropp kommer att bli besatt av en annan art som du har förmånen att representera och förstå.

Uppmärksamhet, ett ord som vanligtvis används i diskussioner kring posthumanism, men uppmärksamma vad? Kanske det kan vara att märka världen omkring oss, på vår insida eller utifrån. Uppmärksamhet i förhållande till den levande världen omkring oss behöver inte begränsas till att förstå en grodas anatomi och dess levnadsvanor. Det kan också vara ett sätt att känna av temporalitet, livscyklar eller förhållanden mellan arter. Att sätta sig in i ett annat sätt att vara, hur ändrar vi perspektiv när vi får en uppfattning om andra liv? Att aktivt fundera och vara nyfiken på hur man förstår och positionerar sig i en annans roll kan vara ett sätt att komma dit.

By using our bodies, we will collectively recreate an ecosystem to understand its complexity and forces. Your body will be possessed by another species that you have the privilege to represent and understand.

Attentiveness, a word commonly used in discussions around posthumanism, but being attentive to what? Maybe it’s about paying attention to the world around us, on our inside or outside. Awareness in relation to the living world around us is not to be limited to understanding the anatomy of a frog and its living habits. It can also be a way to become aware of temporality, life cycles or relationships between species. Getting to know another way of being, how do we change perspectives when we get an idea of how others might live and act? Consciously thinking and being curious about how you understand- and position yourself within another role might be a way to reach it.